Strategické plánování v Českém Brodě

Jakub Nekolný, starosta

Město zahajuje práce na novém strategickém plánu. Poprvé byl tento dokument v našem městě zpracován v roce 2007 a následně aktualizován v roce 2012. Strategie byla schválena na 15 let a v letošním roce její platnost končí. Proto je užitečné se ohlédnout, co se z plánů podařilo uskutečnit a co nikoliv.

Předně je potřeba zmínit, že strategický plán rozvoje města byl pojat velmi široce. Život ve městě rozdělil do deseti klíčových oblastí. Vytýčil si celkem 50 strategických cílů a přes 200 cílů specifických, tedy dílčích. Nastavený rozsah byl velmi ambiciózní a prakticky se v něm objevila všechna přání, nápady a návrhy širokého spektra aktérů zapojených do prací na strategickém plánu. 

Dlouhodobá strategie je dále rozpracovávána na tzv. akční plány, tedy seznamy krátkodobých dílčích opatření, které město má v plánu uskutečnit během dvou let a které mají vést k vytýčeným cílům. Plnění naplánovaných opatření je následně monitorováno a každoročně vyhodnocováno. Dle městské evidence pro naplňování stanovených cílů bylo za 15 let ukončeno přes 300 konkrétních opatření. Plnění celého strategického plánu bude samozřejmě též vyhodnoceno a bude součástí analytické části plánu nového.

Osobně za největší úspěch považuji vůbec nastartování strategického plánování, evidenci projektů a provázání na rozpočet města.  Tím vznikl systém komplexního projektového řízení města, který přinesl, přináší a doufám, že i bude přinášet své ovoce. Důležitým výstupem se stalo též zřízení projektové kanceláře města, která má za krátkou dobu svého působení již za sebou mnoho úspěšně dokončených projektů. Nově ustanovený strategický tým se pokusil sestavit následující „top ten“ nejdůležitějších realizovaných opatření.

V oblasti školství a volnočasových aktivit do něj patří vybudování nové školy pro 1. stupeň ZŠ Žitomířská, moderní českobrodské pedagogicko-psychologické poradny, oboje v areálu nemocnice, a též Ekocentra Vrátkov. Dále se do výběru těch nejdůležitějších akcí dostaly rekonstrukce ulic V Chobotě, Jatecká a Pod Velkým vrchem a vybudování dopravního terminálu se systémem parkovišť u nádraží. Nemohou chybět ani velké vodohospodářské stavby, jimiž jsou vybudování vodovodu a kanalizace ve Štolmíři, intenzifikace čistírny odpadních vod v Liblicích, rekonstrukce vodojemu a zajištění nových zdrojů pitné vody. Z oblasti životního prostředí zaujaly tým nový sběrný dvůr v Liblicích a obnova radniční zahrady, na poli kultury a ochrany památek pak rekonstrukce kina Svět a obnova Kouřimské brány. Zapomenuty nezůstaly ani stavební úpravy informačního centra, celková oprava fasády radnice i proměna areálu nemocnice včetně nízkoprahového klubu a vybudování nové školní kuchyně a jídelny.

Naopak se zatím nepodařilo zabezpečit bezpečné přecházení státní silnice, vybudovat chodníky a cyklostezky mezi městem a okolními obcemi včetně Štolmíře nebo vytvořit dostatečné a kvalitní zázemí pro sportovní a kulturní vyžití ve městě např. koupaliště či kryté sportoviště pro potřeby škol i veřejnosti. Nedostatečná je též kapacita míst ve školách a školkách. Zatím se nepokročilo ani v úpravách samotného centra města a rekonstrukce městského parku je též na samém začátku. Plánů a úkolů jistě leží před námi velmi mnoho a i nový strategický plán by je měl roztřídit a dát jim potřebné preference.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *