Strategie 2032

Strategie 2032 neboli strategický plán rozvoje města na následujících 10 let je nejdůležitějším úkolem v rámci aktivit Brodu 2032. Do tvorby strategických cílů se během prosince a ledna 2023 mohl zapojit každý obyvatel Brodu.

V únoru a březnu řídící skupina složená z vedení města a zástupců vybraných odborů Městského úřadu vytipovala projekty, které mohou být realizovány v nejbližším období let 2024 – 2025. Můžete se s nimi seznámit a okomentovat je pomocí aplikace Your Priorities.

V dubnu bude pracovní verze strategie představena zastupitelům a připravena k definitivnímu schválení.


Vize Brodu 2032

Vizi města stanovil během podzimu 2022  “Tým pro tvorbu strategie” složený ze zástupců úřadu, městských organizací, vedení města, spolků i běžných občanů. Vizi s mottem Český „Brod – zelené a společensky živé malé město“ byla formuloval takto:

Český Brod a jeho místní části jsou v roce 2032 dobře vybaveným živým malým městem, hrdým na své historické dědictví, příjemným místem k životu, přitažlivým pro své obyvatele, s dobře urbanisticky řešenou zástavbou, dobře vybavené základní infrastrukturou pro 21. století, kultivovaným veřejným prostorem s dostatkem zeleně, s různorodými možnostmi pro sport, rekreaci a relaxaci, nabídkou kulturního vyžití a aktivní pospolitou komunitou. Je dobře dostupné ze všech svých částí, otevřené vůči svému okolí, čerpá výhody za své polohy a je vyhledávaným centrem služeb pro své obyvatele a obyvatele okolních obcí.

Strategické cíle a navazující projekty

Během prosince a ledna 2023 se třikrát sešly tři pracovní skupiny složené z odborníků i zástupců veřejnosti ke třem rozvojovým oblastem. K těm navrhly strategické cíle a konkrétní opatření. Momentálně skupiny pracují na konkrétních projektech, které budou zvolené cíle a opatření naplňovat.

Cíle
 • Zajistit dostupnost předškolního vzdělávání ve městě v závislosti na poptávce (zajištění kapacit MŠ odpovídajících současným i budoucím potřebám)
 • Zajistit kapacitu a kvalitu fungování základního školství (vytvořit podmínky)
 • Udržet a posílit střední školství ve městě
 • Zvýšit kvalitu a kapacitu sociálních služeb seniorům a osob se zdravotním postižením s ohledem na jejich potřeby
 • Zvýšit kvalitu a kapacitu sociálních a návazných služeb pro děti a mládež a rodiny s dětmi s ohledem na jejich potřeby – předcházet (minimalizovat) sociálně-patologickým jevům
 • Zajistit služby pomoci a podpory pro osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením
 • Zajistit optimální dostupnost a fungování základní zdravotní péče pro obyvatele
 • Podpořit komunikaci a otevřenost ve městě
 • Posilovat pocit sounáležitosti obyvatel s obcí /Posílit komunitní život v obci
 • Podpořit zdravý rozvoj dětí a mládeže
 • Zefektivnit výkon úřadu
 • Posílit účinnou meziobecní spolupráci v zájmových oblastech
 • Zvýšit pocit bezpečí
Projekty
 • Připravuje se
Cíle
 • Zachovat převažující charakter zahradního města a historického charakteru města
 • Zachovat a posilovat prostupnost města
 • Zlepšit stav a vzhled zanedbaných budov, ploch a areálů
 • Zajistit udržitelný územní rozvoj obce
 • Udržet a zlepšovat kvalitu veřejných prostranství
 • Rozšiřovat podíl veřejné zeleně a zlepšovat vzhled a kvalitu ploch veřejné zeleně
 • Přizpůsobit nabídku v jednotlivých volnočasových, sportovních a kulturních odvětvích dle aktuálních (rostoucích) potřeb obyvatel
 • Zvýšit počet kvalitních, unikátních kulturních akcí ve veřejném prostoru.
 • Zachovat stávající stav ochrany památek a historického dědictví, za současného respektování dnešního způsobu života
 • Rozvíjet podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj města
 • Podpora nových místních pracovních nabídek
 • Zvýšit zájem návštěvníků o město
Projekty
 • Připravuje se
Cíle
 • Snížit zátěž z dopravy ve městě (především tranzitní osobní a nákladní dopravy ve špičkách všedních dnů)
 • Snižovat potřebu pohybu osobním automobilem po městě (tzv. „15 min. město“, „město pro lidi“)
 • Zvýšit atraktivitu veřejné dopravy a její využití obyvateli města (příp. jeho okolí)
 • Zlepšit podmínky pro cyklo-dopravu (jako náhradu za IAD)
 • Zajistit optimální VH – zásobování vodou
 • Zlepšit kvalitu povrchových vod
 • Zlepšit péči o krajinu – Ochránit krajinný ráz a přírodní hodnotu území
 • Zlepšit / Zajistit efektivní systém řízení odpadového hospodářství
 • Zajistit optimální a bezpečné zásobování energiemi pro město a jeho obyvatele
 • Snižovat energetickou náročnost provozu města
 • Posílit klimatickou odolnost města
Projekty
 • Připravuje se

Analýza současného stavu města

Tvorbě nového strategického plánu předcházela důkladná analýza současného stavu města. V průběhu léta 2022 jsme zjišťovali, jak vypadá Brod dnes: jaké jsou jeho silné a slabé stránky a jaké výzvy ho čekají. Výsledky jsou zpracované v analýze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Nenechte si nic ujít

Chcete-li dostávat informace o průběhu plánování a pozvánky na setkání přímo do Vašeho e-mailu, pošlete nám svou adresu.