Strategie 2032

Strategie 2032 neboli strategický plán rozvoje města na následujících 8 let je nejdůležitějším úkolem v rámci aktivit Brodu 2032. Do tvorby strategických cílů se během prosince a ledna 2023 mohl zapojit každý obyvatel Brodu.

V únoru a březnu řídící skupina složená z vedení města a zástupců vybraných odborů Městského úřadu vytipovala projekty, které mohou být realizovány v nejbližším období let 2024 – 2025. Můžete se s nimi seznámit a okomentovat je pomocí aplikace Your Priorities.

V dubnu bude pracovní verze strategie představena zastupitelům a připravena k definitivnímu schválení.


Vize Brodu 2032

Vizi města jsme stanovili během podzimu 2022 na základě ve spolupráci s “Týmem pro tvorbu strategie”. Ten je složený ze zástupců úřadu, městských organizací, vedení města, spolků a dalších občanů města. Vizi s mottem Český „Brod – zelené a společensky živé malé město“ je formulována takto:

Český Brod a jeho místní části jsou v roce 2032 dobře vybaveným živým malým městem, hrdým na své historické dědictví, příjemným místem k životu, přitažlivým pro své obyvatele, s dobře urbanisticky řešenou zástavbou, dobře vybavené základní infrastrukturou pro 21. století, kultivovaným veřejným prostorem s dostatkem zeleně, s různorodými možnostmi pro sport, rekreaci a relaxaci, nabídkou kulturního vyžití a aktivní pospolitou komunitou. Je dobře dostupné ze všech svých částí, otevřené vůči svému okolí, čerpá výhody za své polohy a je vyhledávaným centrem služeb pro své obyvatele a obyvatele okolních obcí.

Strategické cíle a navazující projekty

Během prosince a ledna 2023 se třikrát sešly tři pracovní skupiny složené ze zástupců městského úřadu i veřejnosti. Zaměřili jsme se na následujících 17 rozvojových oblastí. K těm navrhly strategické cíle, které bude město naplňovat prostřednictvím konkrétních projektů a aktivit. Je jich celkem 218. Město je bude postupně realizovat v rámci svých akčních plánů v následujících 8 letech.

Projekty, které mají za sebou již hotovou projektovou přípravu a jsou tedy realizovatelné v následujícím období let 2024 – 2025 jsou zařazeny do tzv. akčního plánu. Seznámit se s nimi můžete na zvláštní stránce.

Cíle
 1. Zajistit dostupnost předškolního vzdělávání ve městě v závislosti na poptávce 2. Zajistit kapacitu a kvalitu fungování základního školství

 3. Udržet a posílit střední školství ve městě
Projekty

1.1.1 Výstavba nové MŠ Kollárova (ve fázi SP, hledají se finanční zdroje)
1.1.2 Výstavba MŠ v Cukrovaru (probíhá jednání s developerem – nebude projekt města)
1.1.3 Výstavba MŠ v areálu SŠ Liblice (v územním plánu vyblokované lokace)

2.1.1 Zajištění městských bytů pro pobídku pedagogům ZŠ 2.1.2 Vytvoření plánu motivačních nástrojů – pobídky pro strategické pedagogické pracovníky ZŠ (příp. jiné profese)
2.2.1 Rekonstrukce ZŠ Žitomířská: vybudování cca 14 nových odborných učeben (v realizační přípravě, investor ČB)
2.2.2 Přístavba školy ZŠ Žitomířská –  vybudování nového pavilonu svazkové školy s finanční účastí okolních obcí (investor DSO ČB – Doubravčice)
2.2.3 Podpora budování odborných učeben v ZŠ ve městě
2.3.1 Výstavba víceúčelového hřiště při ZŠ Tyršova
2.3.2 Sportovní sál/hala pro svazkovou školu (fáze stavební povolení)
2.3.3 Zlepšení technického stavu (areálu) budov ZŠ Tyršova: modernizace vnitřních prostor škol; odvlhčení; výměna střech, oprava fasád
2.4.1 Spolupráce s krajem na rozvoji kapacit ZUŠ (podpora činnosti ZUŠ – rozšíření kapacity školy)
2.4.2 Dotační programy města na volnočasové a sportovní aktivity (podpora sportovních a neziskových organizací; podpora zřizovatelů aktivit

3.1.1 Přestavba prostor Střední školy managementu a grafiky v Liblicích za účelem zvýšení kapacity (připravený projekt)
3.1.2 Studie využití areálu SOŠ Liblice (AP 2022-2023) – umístění MŠ, ZŠ, sportovního areálu, hřiště… (ještě není ve vlastnictví města)
3.2.1 Komunikace s krajem (participace města na plánech gymnázia)

Cíle
 1. Zvýšit kvalitu a kapacitu sociálních služeb seniorům a osob se zdravotním postižením s ohledem na jejich potřeby

 2. Zvýšit kvalitu a kapacitu sociálních služeb seniorům a osob se zdravotním postižením s ohledem na jejich potřeby

 3. Zvýšit kvalitu a kapacitu sociálních a návazných služeb pro děti a mládež a rodiny s dětmi s ohledem na jejich potřeby
 4. Zajistit služby pomoci a podpory pro osoby v krizi a ohrožené sociálním vyloučením
 5. Zajistit optimální dostupnost a fungování základní zdravotní péče pro obyvatele
Projekty

4.1.1 Zachování komunitního plánování v rámci území ORP Český Brod a podpora této činnosti


5.1.1 Vybudování domu s pečovatelskou službou Průběžné mapování potřeb terénní služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
5.3.1 Rekonstrukce střechy a vzduchotechniky v domě pro seniory Anna
5.4.1 Udržení provozu Senior taxi (dnes funguje) – zachování a rozvoj služby Českobrodská doprava pro seniory
5.4.2 Dotační program na podporu sociálních služeb (pro organizace poskytující služby)

6.1.1 Vybudování azylového bydlení na území města (zajištění bydlení pro osoby v krizi)
6.1.2 Zachovat městský dotační program na podporu organizací poskytujících sociálních služby
6.2.1 Financování PT poraden
6.2.2 Podpora sociálních pracovníků motivačními nástroji (bydlení, školky)

7.1.1 Podpora služeb protidluhového poradenství (poskytnutí prostor, aktivní vyhledání poskytovatelů a nasmlouvání externí služby)
7.1.2 Průběžné mapování potřeb (osoby ohrožené sociálním vyloučením), podchycení klientů
7.1.3 Poskytování potravinové pomoci Podpora terénních programů pro drogově závislé

8.1.1 Stavební úpravy budovy č. p. 297, výtah – zpracování studie umístění druhého lůžkového výtahu v pavilonu G nemocnice (v realizaci) – využití pro následnou péči
8.1.2 Zařízení a nabídka prostor podle aktuální potřeby (odpovídající prostory pro lékaře; rekonstruované ordinace) – budovat dle aktuální potřeby 8.1.3 Průběžná analýza potřeb v oblasti základní zdravotní péče  – plánování motivačních nástrojů (místa ve školce, bydlení, aj.)

Cíle
 1. Přizpůsobit nabídku infrastruktury pro sportovní aktivity potřebám obyvatel
 2. Snižovat potřebu pohybu osobním automobilem po městě
Projekty

9.1.1 Vybudování školního a veřejného hřiště na pozemku u horní školy (po získání pozemku směnou za areál bývalého koupaliště Na Kutilce s TJ Slavoj)
9.1.2 Vybudování SkatePark
9.1.3 Vybudování PumpTrack
9.1.4 Určení nového účelu využití a rekonstrukce fotbalového hřiště ve Štolmíři (není ještě jasno, co chceme)
9.1.5 Vybudování víceúčelového hřiště v areálu SOŠ Liblice (je PD) 9.1.6Využití areálu nemocniční zahrady pro vybudování (umístění) sportovní nebo volnočasové infrastruktury plochy (plocha s umělým povrchem)
9.1.7 Postupná revitalizace stávajících (všech) a budování nových dětských hřišť
9.2.1 Vybudování kryté plavecké haly
9.2.2 Zpracování studie využití plochy v SOŠ Liblice pro volnočasový nebo sportovní účel (např. dopravní hřiště, plocha na bruslení)
9.3.1 Program(y) finanční podpory sportu, kultury a volnočasových aktivit 9.3.2 Organizační podpora sousedských akcí (pravidla pro postup organizace akcí, mobiliář, pomoc TS) a finanční podpora

10.1.1 Propojení parkánu s náměstím přes pozemky města a jeho zpřístupnění (zároveň vytvoření prostoru pro kulturní akce)
10.1.2 Definovat prostory s technickou specifikací vhodné pro pořádání kulturních akcí / kde se můžou odehrávat kulturní akce
10.2.1 Vybudování komunitního centra (podkroví čp.1 – podkroví knihovny)
10.2.2 Rekonstrukce Zvonice pro zpřístupnění veřejnosti – památky/historické dědictví (v budoucnu by mohl být prostor pro kulturní akce)
10.3.1 Finanční podpora org. (udržet CVIK) na pořádání kult. akcí
10.3.2 Program(y) finanční podpory kulturních akcí / na podporu kultury

Cíle
 1. Posílit komunitní život ve městě 2. Podpořit zdravý rozvoj dětí  a mládeže
Projekty

11.1.1 Investiční a neinvestiční podpora činnosti spolků a NNO
11.1.2 Vybudovat veřejný prostor pro setkávání
11.1.3 Podpora virtuální univerzity 3.
věku11.2.1 Uvítací balíček pro nové obyvatele – „manuál“ (nabídky, povinnosti, co město nabízí a co očekává)
12.1.1 Vybudování a provoz neformální chráněné herny nebo dílny s dopoledním a podvečerním provozem (klub pro děti pod dozorem)
12.1.2 Zřizování míst pro trávení volného času mládeže aktivním neorganizovaným způsobem
12.2.1Provedení průzkumu zájmu a vytvoření kategorie v rámci participativního rozpočtu pro teenagery (do 21 let)
12.2.2 Dotační titul pro mladé (do 25 let) 12.2.3 Akce na podporu mezigeneračního soužití

Cíle
 1. . Podpořit komunikaci a otevřenost ve městě
Projekty

13.1.1 Průzkum spokojenosti – zachovat dotazníkové šetření (s 2letou periodou; nyní Agora)
13.2.1 Důslednější využití stávajících médií pro zprostředkování zpětné vazby občanům
13.2.2 Využití prostor nádraží (vč. nástupišť a okolního prostoru) pro informování obyvatel (využít např. QR kódy, plakáty apod.)

Cíle
 1. Snížit zátěž z dopravy ve městě 2. Snižovat potřebu pohybu osobním automobilem po městě


 3. Zvýšit využití veřejné dopravy obyvateli města a okolí 4. Zlepšit podmínky pro cyklo-dopravu

Projekty

14.1.1 Oboustranné úsekové měření rychlosti v ulici Zborovská (je zakoupen mobilní radar a mělo by se naplánovat umístění stacionárních měřáků; 2024)
14.1.2 Instalace úsekového měření rychlosti na I/12 (2024)
14.1.3 Omezení vjezdu aut do určitých částí města – konkrétní návrh?
14.1.4.Budování obytných zón
14.1.5. Zpoplatnění vjezdu do určitých míst – konkrétní návrh?14.1.6 Harmonogram a finanční plán realizace generelu dopravy v klidu, revize generelu ve veřejné diskusi = koncepční činnost
14.2.1 Parkovací stání a nový chodník v ulici Jungmannova (není shoda na projektu, zda chodník nebo nová parkovací stání) (2024)
14.2.2 Vybudování parkoviště v č. p. 25 (zpevnění plochy pro parkování OA – parkovací kapacita + přístupová komunikace – napojení na parkán) (2024)
14.2.3 Parkování na sídlišti Jahodiště (2024)
14.2.4 Kutilka – Dopravní studie parkovací kapacity u fotbalového hřiště – parkovací stání (studie je hotová; je shoda na projektu, řeší se financování)
14.2.5 Vybudování garáží za sídlištěm
14.2.6 Vybudování bezpečného ukládání kol
14.3.1 Bezpečné překonání I/12 (přechodem, bezpečné navázání na komunikace pro chodce) – u křižovatky u benzínové pumpy, směrem na Zahrady, stezka okolo Kutilky
14.3.2 Kruhový objezd u ZZN – I. Etapa (dokumentace na stav. úř., v řízení vydání SP)
14.3.3 Okružní křižovatka Zborovská – Krále Jiřího (2024; město má PD, realizace s krajem, čeká se na vydání SP)
14.3.4 Vybudování propojení Zborovská – Kollárova (propojka ZZN)
14.3.5 Prosazení vybudování „liblického“  bezpečného průchodu (rozšíření úzkého průjezdu n. vytvoření pásu pro pěší)
14.3.6 Prosazení vybudování „štolmířského“ bezpečného průchodu (rozšíření úzkého průjezdu n. vytvoření pásu pro pěší)
14.3.7 Prosazení vybudování  bezpečného průchodu pod železnicí u školy (rozšíření úzkého průjezdu n. vytvoření pásu pro pěší)
14.3.8 Prosazení vybudování nového průjezdu a průchodu na Vanderkách
14.3.9 Příprava plánu rozvoje dobíjecích stanic pro e-automobily
14.3.10 Rekonstrukce komunikace v ul. Ruská (2024)
14.3.11 Rekonstrukce komunikace Žižkova (vč. sítí – zachování stávající splaškové + doplnění dešťové kanalizace) (2024)
14.3.12 Ulice Průmyslová – vybudování komunikace ke Sběrnému dvoru a ČOV (2024; probíhá výkup pozemků)
14.3.13 Rekonstrukce lokality Na Křemínku (komunikace, chodník a sítě – oddělení dešťových vod a svedení do Kouřimského potoka)
14.3.13 Rekonstrukce ul. K Dolánkám (vč. sítí, odděl. Dešťová kanalizace)
14.3.14 Rekonstrukce Nábřežní ul.
14.3.15 Rekonstrukce ul. Sokolovská (vč. sítí)
14.3.16 Stavební úpravy části ul. Žitomířská (vč. sítí)
15.1.1 Rekonstrukce chodníků, křižovatky (bezbariérovost) a veřejného osvětlení v ul. Masarykova (2024)
15.1.2 Rekonstrukce ulice Nová
15.1.3 Tuchorazská – rekonstrukce chodníku, východní stran (vč. rekonstrukce vodovodu a splaškové kanalizace) (2024)
15.1.4 Zokruhování pěších tras – Topolka
Rekonstrukce chodníku v Liblicích (PD) Školní – Bylanská
15.1.5 Nový chodník v ul. Jeronýmova
Chodník v ul. Klučovská (řešení vč. sítí) Propojení (zokruhování) asfaltových polních cest ve Štolmíři do souvislé komunikace
15.2.1 Nové přechody pro chodce MČB – ulice Žitomířská
15.2.2 Chodník do Štolmíře (nejsou dořešené majetkové vztahy)
15.2.3 Revize plánu rekonstrukce a budování přechodů – diskuse nad logickým řešením – zohlednit potřeby chodců
15.2.4 Nový průchod pro pěší – podchod pod tratí (u horní školy)
15.2.5 Úprava přechodů – lepší zabezpečení a větší komfort (bez bariér)
15.2.6 Vypracování „chodníkového programu“
15.3.1 Vybudování pěší komunikace v místech současné vlečky z areálu ZZN (možnost výstavby stezky od ulice Kollárova k nádraží v trase zrušené železniční vlečky) (2024)
15.3.2 Pěší zóna v ul. Krále Jiřího od náměstí k nádraží
5.3.3 Pěší zóna uprostřed náměstí
16.1.1 Zastřešení zastávek MHD
16.1.2 Vytvoření (a veřejná diskuse) návrhu řešení zastávek MHD realizace zastávek MHD: instalace interaktivních informačních panelů, vegetační pokryv, fotovoltaika na střechách, dobíjecí body
16.1.3 Rekonstrukce nevyhovujících autobusových zastávek
16.1.4 Doplnění zastávek
16.2.1 Zavedení školních autobusů – analýza potřeb a možností
16.2.2 Přehledný plán městské veřejné dopravy pro obyvatele
16.2.3 Přizpůsobení autobusových linek školní docházce
16.2.4 Úpravy trasování linek
16.2.5 Speciální dotovaná doprava
16.2.6 V areálu ZZN stabilizovat prostor pro dopravní stavby (průjezd, parkování)
16.3.1 Podpora zavedení systému sdílení aut
16.3.2 Půjčování elektrokoloběžek
17.1.1 Kutilka – stezka pro chodce a pro cyklisty – I. Etapa (2024) 17.1.2 Stavební úpravy ulice Klučovská 2. Etapa – vybudování cyklostezky a veřejného osvětlení (od parkoviště P+R ke křižovatce s ulicí Za Drahou)
17.3.1 Zavedení systému sdílených kol

Cíle
 1. Udržet a zlepšovat kvalitu veřejných prostranství
 2. Rozšiřovat podíl veřejné zeleně a zlepšovat vzhled a kvalitu ploch veřejné zeleně
 3. Zachovat a posilovat prostupnost města


 4. Zlepšit stav zanedbaných budov, ploch a areálů


Projekty

18.1.1 Uplatnění stávajících územních studií
18.1.2 Zachování pozice a využívání služeb městského architekta a externích odborníků v oblasti ÚP a urbanismu
18.1.3 Realizace instalace polo-podzemních a podzemních kontejnerů (vyšší kapacita) – již existuje projekt
18.1.4 Sjednocení městského mobiliáře – realizace koncepce
18.1.5 Zkvalitnění fungování TS (management – čistota, údržba a péče o zeleň a mobiliář, aktivní přístup k údržbě komunikací (vč. sítí)
18.2.1 Uzavření plánovací smlouvy – Cukrovar – nová čtvrť: přeměna celého prostranství v areálu bývalého cukrovaru (umístění komunikací, veřejného prostranství apod.)
18.2.2 Vybudování workoutového a dětské hřiště u Uhelny
18.2.3 Vybudování přístřešku na skautské louce
Instalace panelů podél NS u ekocentra
18.2.4 Zpracování studie a vybudování nového prostranství v rámci ZZN
18.2.5 Uzavírání plánovacích smluv
18.2.6 Nabídka konzultací developerům
18.2.7 Naučné stezky podél stávajících turistických cest
18.2.8 Umístění stojanů k novým naučným stezkám (podél turistických cest) – konkrétní stezka/y?
18.3.1 Revitalizace Jiráskových sadů
18.3.2 Rekonstrukce náměstí Arnošta z Pardubic a náměstí Husova 18.3.3 Revitalizace návsi ve Štolmíři
19.1.1 Regenerace městského hřbitova: výsadba dvouřadé aleje s cestou ze štěrkového trávníku a podsadbami půdopokryvných bylin na rozvojové ploše hřbitova
19.1.2 Generel zeleně – vytvořit časový a finanční harmonogram plán realizace akcí v zásobníku projektů, aktualizace zásobníku (postupná kultivace zelených ploch)
19.2.1 Alej na Velký vrch – obnova cest a vysazování stromů
19.2.2 Alej u Štolmíře – obnova cest a vysazování stromů
20.2.1 Propojení z Doliny na nádraží cestou pro pěší / pro cyklisty
20.2.2 Propojení z Přistoupimí stezkou
20.2.3Lávky na Liblickém předměstí – rybník Chodotín
20.2.4 Zpracování studie na zajištění dostupnosti deponie z různých míst (v rámci její revitalizace)
21.1.1 Revitalizace areálu ZZN (– umístnění depozitáře regionálního muzea v Kolíně; Re-use centrum; sdílená dílna; komunitní a udržitelné aktivity)
21.1.2 Plán na využití rozestavěné polikliniky v areálu nemocnice 21.1.3 Zachování programu finanční podpory na opravu fasád
21.2.1 Rekonstrukce objektu č.p.1 – knihovna
21.2.2 Rekonstrukce objektu č.p.1 – rekonstrukce podkroví
21.2.3 Rekonstrukce objektu č.p.1 – fasáda
21.2.4 Rekonstrukce střechy (podkroví) hájovny a využití podkroví
21.2.5 Objekt č.p. 70 (nová radnice) – – projekt vybudování výtahu
21.2.6 Objekt č.p. 70 (nová radnice) – oprava střechy
21.2.7 Opravy střech na různých objektech

Cíle
 1. Zajistit optimální vodní hospodářství na území města 2. Zlepšit kvalitu povrchových vod


 3. Zlepšit péči o krajinu

 4. Zajistit efektivní systém řízení odpadového hospodářství
Projekty

22.1.1.Doplnění vodovodní sítě Český Brod – Část „A“, ulice Rokycanova, Na Cihelně – optimalizace rozvodu vody (Vybudování vodovodního řadu a 8 ks vodovodních přípojek pro BD) (2024)
22.1.2 Doplnění vodovodní sítě Český Brod – Část „D“, ulice Jana Koziny, Bedřicha Smetany – propojení řadů (Provedení propojení vodovodních řadů) (2024)
22.1.3 Doplnění vodovodní sítě Český Brod – Část „G“, ulice Bezručova, Žižkova – propojení vodovodů (Provedení propojení vodovodních řadů) (2024)
22.1.4 Oprava V+K v ul. Sokolovská, vč. sítí (oddělení dešťových a splaškových odpadních vod)
22.1.5 Výměna vodovodu a kanalizace v ulici K Dolánkám, vybudování nové dešťové kanalizace (kompletní rekonstrukce vodovodu a nově oddělené kanalizace)
22.1.6 Vybudování vodovodního přivaděče – napojení na VH soustavu JEKOZ ze zdroje Želivka Zokruhování vodovodních řadů, vč. vodovodních přípojek a obnova kanalizační stoky, náměstíHusovo od ZŠ čp.19 směrem k čp.64, ČB (Vybudování propojení vodovodních řadů a vod. přípojek k nemovitostem s obnovou kanalizační stoky) (2024)
22.1.7 Zokruhování vodovodních řadů, vč.vodovodních přípojek z ulice Klučovská do ulice Za Drahou, ČB (2024)
22.1.8 Zkapacitnění přivaděčů z ÚV Štolmíř do vodojemu a z vodojemu do města
23.1.1 Přečerpávací stanice v ul. Sportovní (vybudování jímky, která provzdušní stoku a mohla by vést k odstranění zápachu) (2024)
23.1.2 Navýšení kapacity ČOV nad 13 300 EO
23.1.3 Odkanalizování severní části města (úpravy stávající ČOV pro navýšení kapacity)
23.1.4 Napojení Zahrad na stokovou síť
23.2.1 Budování retenčních nádrží (ul. Žižkova)
23.3.1 Vybudování brodu přes Šemberu v Doubravčicích  (2024)
24.3.1 Výsadba liniové zeleně do krajiny podél polních cest –  Drobné investice, do 200 tis. Kč, dotační program AOPK (řeší odbor rozvoje a odbor ŽP a zemědělství)
25.1.1 Vybudování Re-use centra – návrh umístění a zpracování záměru
25.2.1 Kompostéry pro domácnosti
25.2.2 Kompostování u bytových domů (komunitní kompostéry)

Cíle
 1. Zajistit optimální a bezpečné zásobování energiemi pro město a jeho obyvatele
 2. Snižovat energetickou náročnost provozu města
Projekty

26.2.1 Zpracování energetické koncepce
26.3.1 Kabelizace VO v souběhu s plánovanou kabelizací ČEZu  – průběžná činnost
27.1.1 Objekt č.p. 70 – zateplení střechy
27.1.2 Výměna oken v městských objektech – je plán? – chybí SOŠ Liblice
27.1.3 Výměna osvětlení uvnitř (městských, veřejných) budov

Cíle
 1. Posílit klimatickou odolnost města
Projekty

28.1.1 Zpracování Adaptační strategie
28.1.2 Provádění Studie odtokových poměrů  – harmonogram, prováděcí a  finanční plán
28.2.1 Výstavba tůní a mokřadů v Dolánkách (zpomalení toku Šembery v oblasti přirozené údolní nivy)
28.4.1 Realizace 3 krajinotvorných prvků (tůní) v k. ú. Doubravčice, Kozojedy a Tuchoraz
28.4.2 Odbahnění a revitalizace pivovarského rybníka (PD)
28.4.3 Výstavba nových retenčních nádrží v českobrodských lesích 28.4.4 Jiráskovy sady – využití koryta toku – budování hrází, rozšíření plochy pro zadržení vody v krajině
28.5.1 Stromořadí v místě původních cest

Cíle
 1. Zajistit efektivní výkon úřadu
Projekty

29.1.1. Rekonstrukce budovy na spisovnu města na poz. st. 1627 (archiv)
29.1.2 Rekonstrukce webových stránek města – nové uspořádání, revize a aktualizace obsahu (IT projekt; 2023)
29.1.3 Zajištění pravidelné přítomnosti nebo pochůzek MP u posledních spojů vlaků a busů
29.2.1 E-úřad (digitalizace úřad/služeb) – je konkrétní projekt/aktivita?
29.2.2 Průběžná interní evaluace fungování úřadu a práce s výsledky (Benchmarking)
29.2.3 Revize a vyladění interního systému evidence  projektů (IT projekt; 2023)

Cíle
 1. Zvýšit pocit bezpečí
Projekty

30.1.1 Příprava plánu modernizace a rozšiřování kamerového systému ve městě a vytvoření funkčního modelu monitorování – vyhovující umístění, zajištění obsluhy
30.2.1 Vybudování nové služebny MP
30.2.2 Rozšíření stavu městské policie

Cíle
 1. Zachovat převažující charakter zahradního města a historického charakteru města
 2. Zajistit udržitelný územní rozvoj obce
Projekty

32.1.1 Nastavení podmínek pro investiční rozvoj města pro developery (Pravidla pro napojování domů ve stávající zástavbě, nezvětšovat zastavitelná území, respektování a aplikaci MZI)
32.2.1 Zpracování plánu etapizace budování infrastruktury /vybavenosti (postupné přizpůsobování nárůstu obyvatel; zachování kompaktnosti)

Cíle
 1. Posílit účinnou meziobecní spolupráci
 2. Zajistit udržitelný územní rozvoj obce
Projekty

33.2.1 Udržení členství v MAS
33.2.2 Udržení členství v DSO
33.2.3 Udržení členství NSZM

Cíle
 1. Rozvíjet podmínky pro udržitelný hospodářský rozvoj města
Projekty

Cíle
 1. Zachovat stávající stav ochrany památek a historického dědictví, za současného respektování dnešního způsobu života
Projekty

35.1.1 Sjednocení vizuálního stylu obchodů a provozů v MPZ (min. nastavení pravidel reklamy, velikosti, barevnosti atd. adekvátních pro historické centrum)
35.1.2 (Zachovat) Dotační program regenerace MPZ (ze zdroje MK; musí se jednat o památky) – opravy památek (městských i soukromých objektů) v MPZ (registrované památky)
35.1.3 (Zachovat) Program dotací na fasády (striktně památková zóna)
35.2.1 Zřízení pomníku padlým v Liblicích v I. a II. světové válce 35.2.2 Spolupráce Podlipanského muzea a informačního centra

Cíle
 1. Zvýšit zájem návštěvníků o město
Projekty

36.1.1 Vytvoření informačních kanálů o aktivitách a akcích ve městě (brožura, web, aplikace)
36.1.2 Podpora tvorby a nabídky nových atraktivit pro návštěvníky (úniková hra, skryté příběhy – aplikace, pivovarská stezka, geocaching, gastronomie)
36.1.3 Koordinace jednotlivých aktivit (soukromých a veřejných)
36.2.1. Zapojení města do oblastního destinačního managementu
36.3.1 Vybudovat veřejný prostor se zázemím pro volné zájmové produkce
36.4.1 Budování cyklistických tras propojující turisticky atraktivní místa památky a atrakce (území mezi Labem a Sázavou)
36.4.2 Zapojení se do regionálních cyklistických projektů

Analýza současného stavu města

Tvorbě nového strategického plánu předcházela důkladná analýza současného stavu města. V průběhu léta 2022 jsme zjišťovali, jak vypadá Brod dnes: jaké jsou jeho silné a slabé stránky a jaké výzvy ho čekají. Výsledky jsou zpracované v analýze, kterou si můžete prohlédnout zde.

Nenechte si nic ujít

Chcete-li dostávat informace o průběhu plánování a pozvánky na setkání přímo do Vašeho e-mailu, pošlete nám svou adresu.